Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní, dodací a platební podmínky


1. Všeobecná ustanovení

MÜPRO-E-Shop je službou společnosti MÜPRO CZ s.r.o., se sídlem Jeneč, Karlovarská 106, 252 61 Jeneč, IČO: 26957230 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130213 (dále jen „společnost MÜPRO“). Tato aplikace nabízí (i) právnickým osobám a (ii) fyzickým osobám, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „uživatel“) možnost objednávat zboží z aktuálního katalogu společnosti MÜPRO, jakož i možnost využívat speciálních internetových nabídek v režimu online. Spotřebitelé, tedy fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitelé“), nemohou MÜPRO-E-Shop využívat.

Tyto obchodní, dodací a platební podmínky (dále jen „uživatelské podmínky“) upravují podmínky pro užívání MÜPRO-E-Shopu ve vztahu mezi společností MÜPRO a uživatelem. Tyto uživatelské podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v účinném znění.Registrací podle ustanovení § 2 uživatelských podmínek uživatel potvrzuje, že jsou mu uživatelské podmínky známy a že zejména vere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto uživatelské podmínky jsou při užívání MÜPRO E-Shopu závazné.

Společnost MÜPRO si vyhrazuje právo tyto uživatelské podmínky kdykoliv změnit, a to i bez předchozího oznámení. MÜPRO E-Shop je internetová prezentace společnosti MÜPRO CZ s.r.o. Nabízí uživatelům možnost objednávat zboží z aktuálního katalogu společnosti MÜPRO formou online. Pro spotřebitele není MÜPRO-E-Shop přístupný.

2. Registrace a přístup do MÜPRO-E-Shopu

Předpokladem pro užívání MÜPRO-E-Shopu je registrace uživatele a schválení této registrace společností MÜPRO. MÜPRO-E-Shop je k dispozici pouze uživatelům. Spotřebitelé nemohou MÜPRO-E-Shop využívat. Na schválení registrace nebo využívání MÜPRO-E-Shopu není právní nárok.

Uživatel je povinen při registraci uvést v žádosti o schválení registrace své identifikační a kontaktní údaje (obchodní firma popřípadě jméno a příjmení, sídlo či místo podnikání, identifikační číslo osoby, korespondenční adresa, telefonní, faxové, e-mailové spojení, daňové identifikační číslo, kontaktní osoba). Schválení žádosti o registraci proběhne formou potvrzení registrace prostřednictvím e-mailu nebo faxové zprávy.

Uživatel odpovídá za to, že údaje, které poskytl v rámci své registrace, zejména údaje uvedené v jeho žádosti o registraci, jsou pravdivé a úplné. Uživatel se zavazuje, že veškeré změny uvedených údajů neprodleně ohlásí společnosti MÜPRO.

Společnost MÜPRO je oprávněna registraci neschválit a žadatele odkázat na svého obchodního partnera, pokud žadatel o registraci pochází ze státu nebo z oblasti, ve kterých společnost MÜPRO sjednala výhradní právo prodeje ve prospěch třetího subjektu. Seznam zemí, ve kterých existuje takové výhradní právo prodeje, je uveden výrazným způsobem před MÜPRO-E-Shopem.

Společnost MÜPRO je oprávněna registraci uživatele zrušit nebo mu zablokovat přístup do MÜPRO-E-Shopu, existuje-li důvodné podezření, že uživatel porušil tyto uživatelské podmínky. Uživatel může tato opatření odvrátit, pokud podezření na vlastní náklady vyvrátí tím, že předloží společnosti MÜPRO vhodné důkazy dokládající opak.

Veškerá přístupová data jsou individualizovaná a mohou být použita pouze daným oprávněným uživatelem. Uživatel je povinen přístupová data („user“ a přístupové heslo) chránit před jejich neoprávněným užitím třetí osobou. V případě podezření na jejich zneužití třetí osobou je uživatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat společnost MÜPRO. Jakmile se společnost MÜPRO o neoprávněném užití dozví, přístup uživatele do MÜPRO-E-Shopu zablokuje. Společnost MÜPRO si vyhrazuje právo přístupová data uživatele změnit; v takovém případě bude společnost MÜPRO uživatele o této skutečnosti neprodleně informovat.

3. Uzavírání smluv v rámci MÜPRO-E-Shopu

Zobrazení zboží v rámci MÜPRO-E-Shopu nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy podle § 43a a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Teprve objednatel svou objednávkou předloženou společnosti MÜPRO prostřednictvím e-mailu předkládá společnosti MÜPRO závaznou nabídku na uzavření smlouvy.

Potvrzení společnosti MÜPRO, že ji byla nabídka uživatele na uzavření smlouvy doručena, nepředstavuje závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

Veškerá vyjádření vůle učiněná s využitím příslušných přístupových dat daného uživatele působí ve prospěch a k tíži tohoto uživatele, ledaže by společnosti MÜPRO bylo známo, že osoba, která takto vyjádření vůle učinila, není oprávněna jednat jménem uživatele či uživatele zastupovat.

Kupní smlouva sama se uzavírá za podmínek stanovených ve Všeobecných Obchodních Podmínkách. Registrací do MÜPRO-E-Shopu uživatel současně vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Uživatel může zjistit chybu vstupních dat před podáním objednávky a tuto chybu vstupních dat opravit kliknutím tlačítka myši na pole s označením „Zpět“.

4. Odpovědnost společnosti MÜPRO

Poruší-li společnost MÜPRO své smluvní závazky vůči uživateli, odpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho uživateli v plném rozsahu jen tehdy, pokud společnost MÜPRO takovou škodu způsobila úmyslně nebo svou vědomou nedbalostí. Pokud byla škoda uživateli způsobena v důsledku nevědomé nedbalosti společnosti MÜPRO, je společnost MÜPRO povinna uživateli hradit vzniklou škodu jen tehdy, pokud se jedná o porušení podstatných smluvních povinností, náhrada škody je v takovém případě ovšem co do výše omezena pouze na škodu, jejíž vznik mohla společnost MÜPRO při uzavírání příslušné smlouvy předpokládat vzhledem k okolnostem v té době známým.

Společnost MÜPRO neodpovídá za poruchy v rámci rozvodné sítě nezaviněné společností MÜPRO.

5. Ostatní povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje, že

bude společnost MÜPRO obratem informovat o technických změnách, ke kterým u něho dojde, pokud by tyto změny mohly negativně ovlivnit poskytování služeb ze strany společnosti MÜPRO nebo poškodit bezpečnost MÜPRO-E-Shopu;

nebude činit žádná opatření, která by mohla poškodit nebo porušit funkčnost MÜPRO-E-Shopu;

jeho informace přenášené prostřednictvím MÜPRO-E-Shopu nebudou obsahovat žádné viry, červy ani trojské koně.

6. Bezpečnost dat a prohlášení o ochraně dat

Společnost MÜPRO je oprávněna zpracovávat a uchovávat data získaná od uživatele v souvislosti s užíváním aplikace v souladu s platnými ustanoveními o ochraně dat.

Další užívání osobních údajů přesahující jejich výše uvedené využití vyžaduje zvláštní souhlas uživatele. Uživatel je oprávněn svůj souhlas udělený dle odst. 1 kdykoliv odvolat, pokud s užitím osobních údajů dříve vyslovil souhlas.

Společnost MÜPRO bude jinak s veškerými údaji týkajícími se uživatele, které uživatel označí za důvěrné, zacházet jako s důvěrnými daty a tyto údaje bude užívat pouze v souladu s těmito uživatelskými podmínkami. Společnost MÜPRO si vyhrazuje právo odchýlit se od ustanovení předchozí věty, pokud bude společnost MÜPRO nucena na základě zákona nebo správního rozhodnutí údaje týkající se uživatele zpřístupnit.

7. Závěrečná ustanovení

Platí právo České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pro spory z této smlouvy se sjednává místní příslušnost soudu podle sídla společnosti MÜPRO CZ s.r.o.

V případě, že jsou nebo se stanou jednotlivá ustanovení těchto uživatelských podmínek neplatnými nebo neúčinnými a/nebo budou v rozporu se zákonnou úpravou, nebude tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení uživatelských podmínek. Smluvní strany se zavazují ve vzájemné součinnost nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které v nejvyšší možné, právně účinné míře zachová ekonomický účel zamýšlený neplatným nebo neúčinným ustanovením. Výše uvedené ustanovení platí odpovídajícím způsobem i pro případ smluvní mezery.

Od 02/2020