Podmínky používání e-shopu MÜPRO

1. Všeobecná ustanovení

E-shop MÜPRO je zařízení společnosti MÜPRO GmbH, Hessenstrasse 11, 65719 Hofheim, Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 76963 (dále jen „MÜPRO“).

Tyto podmínky používání obsahují podmínky platné mezi společností MÜPRO a uživatelem e-shopu MÜPRO. Schválením podle § 2 uznává uživatel tyto podmínky používání jako závazné.

Společnost MÜPRO si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky používání, a to i bez předchozího upozornění. Uživateli budou zaslány změněné podmínky používání. Uživatel má právo vznést námitku. Pokud uživatel uplatní toto právo na námitku, jeho možnost používat e-shop končí. Pokud uživatel nevznese námitku do dvou týdnů od obdržení změněných podmínek používání, považují se za přijaté.

2. Schválení a přístup do e-shopu MÜPRO

Předpokladem pro používání e-shopu MÜPRO je registrace uživatele a jeho schválení společností MÜPRO. E-shop MÜPRO je k dispozici pouze obchodníkům a právnickým osobám veřejného práva. Spotřebitelé e-shop MÜPRO nemohou využívat. Na vstup nebo používání e-shopu MÜPRO není žádný nárok.

Při registraci musí uživatel v žádosti o schválení uvést údaje o své společnosti, fakturační údaje a hlavního uživatele nebo kontaktní osobu.

Uživatel ručí za to, že jím poskytnuté informace, zejména v souvislosti s jeho žádostí o schválení, jsou pravdivé a úplné. Zavazuje se neprodleně informovat společnost MÜPRO o všech budoucích změnách poskytnutých informací.

Společnost MÜPRO je oprávněna odmítnout schválení a odkázat žadatele na prodejního partnera, pokud žadatel pochází ze státu nebo území, pro které společnost MÜPRO sjednala exkluzivní obchodní zastoupení. Seznam zemí s exkluzivním obchodním zastoupením je umístěn na zvýrazněném místě před e-shopem MÜPRO.

Společnost MÜPRO je oprávněna odebrat uživateli oprávnění nebo zablokovat přístup do e-shopu MÜPRO, pokud existuje dostatečné podezření, že uživatel porušil tyto podmínky používání. Uživatel může těmto opatřením zabránit, pokud podezření vyloučí předložením vhodných důkazů na vlastní náklady.

Všechny přístupové údaje jsou individualizované a může je používat pouze příslušný oprávněný uživatel. Uživatel je povinen chránit přístupové údaje („e-mailovou adresu“ a „heslo“) před neoprávněným přístupem třetích osob. V případě podezření na zneužití třetí osobou je uživatel povinen o tom neprodleně informovat společnost MÜPRO. Jakmile se společnost MÜPRO dozví o neoprávněném používání, zablokuje uživateli přístup. Společnost MÜPRO si vyhrazuje právo změnit přístupové údaje uživatele; v takovém případě bude společnost MÜPRO uživatele neprodleně informovat.

3. Uzavírání smluv v e-shopu MÜPRO

Vstup do e-shopu nezakládá nárok na dodání zboží. Prezentace zboží v e-shopu MÜPRO nepředstavuje nabídku ve smyslu § 145 a násl. BGB (německý občanský zákoník). Závaznou nabídku ke koupi činí pouze zákazník, a to zadáním objednávky v e-shopu.

Potvrzení o přijetí nepředstavuje závazné přijetí nabídky na koupi.

Všechny projevy vůle učiněné s použitím příslušných přístupových údajů uživatele jsou účinné pro tohoto uživatele i vůči němu, pokud si společnost MÜPRO není vědoma nedostatku oprávnění k zastupování.

Samotná kupní smlouva se uzavírá za podmínek uvedených ve VOP. Registrací k používání zákazník souhlasí s platností těchto VOP. Tento souhlas výslovně vyjádřil kliknutím na místo k tomu určené.

4. Odpovědnost společnosti MÜPRO

Společnost MÜPRO odpovídá za úmysl a hrubou nedbalost bez omezení, ale za lehkou nedbalost pouze v případě porušení podstatných smluvních povinností. Odpovědnost v případě porušení takové podstatné smluvní povinnosti je omezena na škodu typickou pro smlouvu, jejíž vznik musela společnost MÜPRO očekávat v době uzavření smlouvy na základě tehdy známých okolností.

5. Další povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje,

neprodleně informovat společnost MÜPRO o všech technických změnách, které se v jeho oblasti vyskytnou, pokud by mohly ovlivnit poskytování služeb společnosti MÜPRO nebo bezpečnost e-shopu MÜPRO;

zdržet se všech opatření, která ohrožují nebo narušují fungování e-shopu MÜPRO;

zajistit, aby jeho informace přenášené prostřednictvím e-shopu MÜPRO neobsahovaly žádné viry, červy nebo trojské koně.

6. Závěrečná ustanovení

S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije právo Spolkové republiky Německo. Výhradní soudní příslušnost pro všechny spory je ve Frankfurtu nad Mohanem. Společnost MÜPRO je rovněž oprávněna podat žalobu v místě obecné soudní příslušnosti uživatele.

Pokud jednotlivá ustanovení těchto podmínek používání jsou nebo se stanou neplatnými a/nebo odporují zákonným předpisům, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení podmínek používání. Neúčinné ustanovení nahradí smluvní strany po vzájemné dohodě ustanovením, které se co nejvíce blíží ekonomickému účelu neúčinného ustanovení právně účinným způsobem. Výše uvedené ustanovení se použije obdobně v případě obsahových mezer v ustanoveních.


Od 07/2020